MoreThanBar

התפריט

תפריטים סניף ליגד

תפריט סניף מע״ר (בקרוב)

להזמנת מקומות:

שמירת מקום בסניף ליגד בלבד!

רוצים בבית?

הזמנת טייק-אווי ומשלוחים

*בקרוב עוברים לסניף מע״ר מודיעין*

משלוחים א-ד מהשעה 19:00תכינו לי אוכל
+
ההזמנה שלך