MoreThanBar

תקנון

תקנון אתר מורדן בר

כללי

1.    כותרות הסעיפים בתקנון זה באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי תקנון זה לפיהן. 

2. מורדן איי אס איי פי בע"מ (לעיל ולהלן: "מורדן") בעלת ומפעילת מסעדת "מורדן בר ומורדן איי אס איי פי" משיקה בזאת אתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים באתר האינטרנט והמוקד הטלפוני (לעיל ולהלן: "האתר").

 1. כותרות הסעיפים בתקנון זה באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי תקנון זה לפיהן.
 2. מורדן שמה לעצמה את נושא השירות והאמינות כערך עליון כלפי לקוחותיה. אנו במורדן, נעשה כל שביכולתנו כדי לתת את השירות הטוב ביותר לקהל לקוחותינו, על הצד הטוב ביותר. יחד עם זאת ישנם תנאים שעליכם לדעת אותם לפני קנייתכם באתר.
 3. השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין") לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שיחולו על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן : "הוראות הדין").
 1. בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון ומשקאות, הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר.
 1. כל המבצע פעולה באתר מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות ולכללי ההשתתפות באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד בעלי, עובדי ונציגיהם של מורדן מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי מורדן והמפורטות בתקנון זה.
 1. כל אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים:

א. המבצע פעולה באתר הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר.

ב. המבצע פעולות באתר בתשלום באמצעות כרטיס אשראי יעשה כן באמצעות כרטיס תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל.

ג. המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי מבצע הפעולה.

 1. בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי לשם ביצוע פעולה באתר.
 2. בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות ו/או נזקים אקראיים לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש ו/או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר.
 3. מובהר בזאת כי תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים (ספקיות אינטרנט – אך לא רק). בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מורדן בר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתקלות כאלה ואחרות שעלולות לפגוע בפעילות התקנית של האתר, לרבות לתקלות בביצוע הזמנות.

כללי שימוש באתר וכתב הסכמה וקבלת הוראות התקנון

 1. שימוש באתר וביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או באמצעות כל דרך אחרת המפורסמת באתר ו/או באמצעותו, משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש המפורטים בתקנון לזה לרבות באתר עצמו והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין.
 2. במקרה של הפרת כללי השימוש, רשאית מורדן ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת להביא להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שונים, לרבות בהליכים משפטיים.
 3. תנאי השימוש והתקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

שירות ההזמנות, שירות המשלוחים ושירות האיסוף העצמי

 1. הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה הייעודי המצוי באתר (להלן: "טופס הרשמה" ו/או "טופס ביצוע הזמנה"). על המשתמש למלא טופס הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר ו/או בכל מועד אחר אשר יידרש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מורדן בר ו/או מי מטעמה.
 2. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
 3. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.
 4. מורדן תערוך משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד. יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה ומורדן ו/או מי מטעמה תוכל לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש.
 5. שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילות המשלוחים ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש.
 6. זמן הגעה משוער יצוין בעת ביצוע ההזמנה ועלול להשתנות מהזמנה להזמנה. בכל מקרה, מורדן ו/או מי מטעמה מסירה מעל עצמה אחריות בנוגע לאיחור באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת פרטים בלתי מדויקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער וכל מניעה אחרת הנובעת מכח עליון (רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה).
 7. שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בסך 80 ₪ לא כולל דמי משלוח בסך 18 ₪ שייגבו עבור כל משלוח. מורדן שומרת לעצמה הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את הסכום המינימאלי הנדרש לצורך ביצוע הזמנת משלוח לרבות את סכום דמי המשלוח – ללא הודעה מוקדמת.
 8. מורדן תאפשר למשתמש לערוך איסוף עצמי ממסעדת מורדן איי אס איי פי. במקרה של בחירה באיסוף העצמי, האחריות על איסוף המוצר, וזמן ההגעה למזמין חלה על המשתמש בלבד. מורדן תשמור למזמין באמצעות איסוף עצמי את המוצר שהזמין עד חמש עשרה דקות בלבד בחלוף המועד שצוין על ידי המזמין ו/או על ידי מורדן ו/או מי מטעמה מסגרת ההזמנה.

אמצעי התשלום באתר, אופן ביצוע ואישור התשלום ואחריות המזמין להזמנה

24. החברה לא תמסור את פרטיי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.

ב. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין חברה.

ג. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ד. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

ה. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

ו. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה.

ז. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה.

25. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

26.  מורדן ו/או מי מטעמה פוטרים עצמם מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי מורדן יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

השימוש באתר, אחריות משתמש, פטור מאחריות, מדיניות פרטיות מאדר מידע ודיוור ישיר

27. האתר יכול להכיל כל מידע שמורדן בר תבחר למסור אותו כשירות לציבור, לרבות הפניות לאתרים שונים באמצעות קישורים, הפעלת פורומים, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות או כל מידע אחר. מידע זה נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה ואין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. מורדן ו/או מי מטעמה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו.

28. מורדן שומרת על זכותה לשנות את האתר מעת לעת, לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני ו/או אחר.

29. מורדן שומרת על זכות לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקיו על פי שיקול דעתה הבלעדי. מורדן לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר.

30. התמונות המוצגות באתר (להלן: "התמונות") הינן להמחשה בלבד.

זכויות יוצרים באתר

31. זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של מורדן בלבד. אין העתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם התקבלה הסכמתה מראש ובכתב של מורדן ובכפוף להסכמה זו אם נתנה. סימני המסחר המופיעים באתר הם קניינה של מורדן ו/או אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבאתר אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם.

32. ע״פ חוק ביטול עסקה, הזמנה של אוכל אינה זכאית לביטול העסקה. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר ביצוע התשלום ושליחתה למסעדה.

ברירת דין ומקום שיפוט

33. התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

להזמנת משלוח -->תכינו לי אוכל
+
ההזמנה שלך
דילוג לתוכן